បរិច្ចាគដល់មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជាតាមរយៈវីង

បើសិនបើលោកចង់ធ្វើការបរិច្ចាគមកកាន់មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា សូមលោកអ្នកធ្វើការទស្សនាវីដេអូនេះដើម្បីដឹងពីរបៀបនៃការបរិច្ចាគតាមរយៈវីអាខោន។ សូមអរគុណ..!

One thought on “បរិច្ចាគដល់មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជាតាមរយៈវីង”

Comments are closed.