បរិច្ចាគដល់មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីធនាគារABA

បើសិនបើលោកចង់ធ្វើការបរិច្ចាគមកកាន់មូលនិធិដុនបូស្កូកម្ពុជា សូមលោកអ្នកធ្វើការទស្សនាវីដេអូនេះដើម្បីដឹងពីរបៀបនៃការបរិច្ចាគតាមរយៈកម្មវិធីអេប៊ីអេម៉ូបាល(ABA’Moble)។ សូមអរគុណ..!