ពិធីបុណ្យ ព្រះនាងម៉ារី ជាទីពំនឹង

ខេត្តកែប៖ ពិធីបុណ្យព្រះនាងម៉ារីជាទីពុំនឹង បានប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ដែលជាកម្មវិធីអធិដ្ឋានរំលឹកដល់ ព្រះមាតា ព្រះបុត្រា និងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ ដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅស្ថានបរម្យសុខ។ កម្មវិធីនេះបានប្រារព្ធឡើងមួយថ្ងៃពេញ ដែលយើងមានការលេងល្បែងកំសាន្តក៏ដូចជាការលេងកីឡាជុំគ្នាជាមួយ និសិត្សគ្រប់ផ្នែក រួមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងក្មេងសូរិយាផងដែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *