វគ្គខ្លី

ដុនបូស្កូកែបមានវគ្គសិក្សាខ្លីសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅឬធ្វើការនៅខេត្តកែប។ វគ្គខ្លីអាចពន្យារពីមួយខែទៅបីខែ។ ពួកគេមានកម្មវិធីដូចខាងក្រោមៈ

ភាសាអង់គ្លេស។

កុំព្យូទ័រ។

គណនេយ្យករ

ភាសាខ្មែរសំរាប់ជនបរទេស។

Permaculture ។

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងវគ្គសិក្សាខ្លីណាមួយនេះសូមទាក់ទងជាមួយ

អ្នកគ្រូ អ៊ិន​ លីដា, 096​ 9730231 – solidain22@gmail.com